Καλωσορίσατε στο πολυκριτηριακό εργαλείο του προγράμματος CLIMASCAPE. Το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα στο  χρήστη να αποτιμήσει τις πιέσεις που ασκούνται στους αρχαιολογικούς χώρους και τις ευρύτερες περιοχές αυτών, μέσω του προσδιορισμού των κινδύνων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και την ποσοτική  εκτίμηση της έκθεσης, της ευαισθησίας και της ικανότητας προσαρμογής που οδηγεί στην συνθετική εκτίμηση της τρωτότητας κάθε αρχαιολογικού χώρου. Το πολυκριτηριακό εργαλείο προτείνει εξιδεικευμένα, για κάθε αρχαιολογικό χώρο και κίνδυνο, μέτρα και δράσεις προσαρμογής ενημερώνοντας τον χρήστη για την αποτελεσματικότητα αυτών μέσω του επαναπροσδιορισμού της τρωτότητας.

Εκτίμηση κινδύνων

Στο πρώτο στάδιο του πολυκριτηριακού εργαλείου καλείστε να επιλέξετε τον αρχαιολογικό χώρο και την ζώνη ανάλυσης που σας ενδιαφέρει. Το εργαλείο θα σας ενημερώσει για τους κινδύνους που διατρέχει ο αρχαιολογικός χώρος επιλογής σας και το βαθμό επικινδυνότητας αυτών.

Βήμα 1 Επιλογή περιοχής. Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού έναν από τους οχτώ αρχαιολογικούς χώρους που μελέτα το έργο:

         i.            Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας

       ii.            Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

      iii.            Αρχαιολογικός χώρος Δήλου

     iv.            Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου

       v.            Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Σάμου

     vi.            Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά

    vii.            Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων

  viii.            Ναός Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες

Βήμα 2 Επιλογή ζώνης ανάλυσης. Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις τρεις ζώνες ανάλυσης:

         i.            Ζώνη 1, η οποία αντιστοιχεί στην κηρυγμένη Ζώνη προστασίας Β’. Έχει χαρακτήρα περιφερειακής προστασίας όπου επιβάλλονται ειδικοί περιορισμοί στη δόμηση, στα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων και γενικά των κατασκευών κ.λπ. Η ανάλυση στη Ζώνη 1 στοχεύει στην ανάδειξη των κινδύνων εντός των ορίων του αρχαιολογικού χώρου.

       ii.            Ζώνη 2, η οποία αντιστοιχεί στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρο, προκύπτει από την ανάλυση των φυσικογεωγραφικών χαρακτηριστικών μιας εκτεταμένης ζώνης γύρω από τον αυτόν και θεωρείται πως αποτελεί  πηγή κινδύνων για τον αρχαιολογικό χώρο. Κατά συνέπεια η ανάλυση της Ζώνης 2 στοχεύει στην ανάδειξη των κινδύνων στην γειτνιάζουσα περιοχή που επηρεάζει τόσο τον αρχαιολογικό χώρο όσο και το τουριστικό προϊόν.

      iii.            Ζώνη 3, η οποία αντιστοιχεί στα διοικητικά όρια του δήμου στον οποίο ανήκει ο αρχαιολογικός χώρος. Η ανάλυση στη Ζώνη 3 στοχεύει στην ανάδειξη των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει ο αρμόδιος δήμος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με τις πιέσεις λόγω των επισκεπτών/τουριστών που προσελκύει ο αρχαιολογικός χώρος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ζώνες ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του έργου CLIMASCAPE.

 

Βήμα 3. Κάντε κλικ στο κουμπί  “Συνέχεια”. Το πολυκριτηριακό εργαλείο σας ενημερώνει για τους κινδύνους που διατρέχει ο αρχαιολογικός χώρος που επιλέξατε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η αξιολόγηση των κινδύνων από την ομάδα έργου του CLIMASCAPE καταλήγει σε πέντε κατηγορίες κινδύνου οι οποίες αποτυπώνεται στο πολυκριτηριακό εργαλείο με τρεις τρόπους ταυτόχρονα:

·         αριθμητική κλίμακα:

 1 (χαμηλότερος κίνδυνος ) έως 5 ( υψηλότερος κίνδυνος)

·         ονομαστική κλίμακα:

Πολύ μικρός – Μικρός – Μέτριος – Μεγάλος – Πολύ μεγάλος

·         χρωματική κλίμακα:

Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία αξιολόγησης των κλιματικών κινδύνων μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του έργου CLIMASCAPE.


 

Εκτίμηση τρωτότητας

Στο δεύτερο στάδιο του πολυκριτηριακού εργαλείου καλείστε να επιλέξετε τον κλιματικό κίνδυνο και το κλιματικό σενάριο που σας ενδιαφέρει. Το εργαλείο θα σας ενημερώσει για την έκθεση, την ευαισθησία, την ικανότητα προσαρμογής και την τρωτότητα του αρχαιολογικού χώρου που επιλέξατε στο πρώτο στάδιο.

Βήμα 4 Επιλογή κλιματικού κινδύνου. Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού έναν από τους κλιματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο αρχαιολογικός χώρος που μελετάτε (οι διαθέσιμες επιλογές διαφοροποιούνται ανάλογα τον αρχαιολογικό χώρο). Επίσης επιλέξτε στο δεύτερο αναπτυσσόμενο μενού το κλιματικό σενάριο για το οποίο θέλετε να μελετήσετε:

·         Περίοδος αναφοράς (1971-2000)

·         Ευμενές σενάριο RCP 2.6 (περίοδος 2046-2065)

·         Μετριοπαθές σενάριο RCP 4.5 (περίοδος 2046-2065)

·         Δυσμενές σενάριο RCP 8.5 (περίοδος 2046-2065)

Περισσότερες πληροφορίες για τα κλιματικά σενάρια μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του έργου CLIMASCAPE.

 

Βήμα 5 Επιλογές για προχωρημένους χρήστες (Προαιρετικό). Σε αυτό το βήμα ο χρήστης του εργαλείου μπορεί να αλλάξει τα προκαθορισμένα βάρη με βάση τα οποία υπολογίζεται η τρωτότητα από τις τρεις συνιστώσες της. Τα προκαθορισμένα (και προτεινόμενα) από την ομάδα έργου του CLIMASCAPE βάρη, βάση των οποίων υπολογίζεται η τρωτότητα είναι:

Τρωτότητα = 0.3*[Έκθεση] + 0.4*[Ευαισθησία] – 0.3*[Ικανότητα προσαρμογής]

Σημείωση: Το άθροισμα των βαρών πρέπει να ισούται με 1

Περισσότερες πληροφορίες για την μεθοδολογία αξιολόγησης της τρωτότητας μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του έργου CLIMASCAPE.

 

Βήμα 6 Εκτίμηση κλιματικού κινδύνου. Κάντε κλικ στο κουμπί  “Συνέχεια”. Το πολυκριτηριακό εργαλείο σας ενημερώνει για την έκθεση, την ευαισθησία, την ικανότητα προσαρμογής και την τρωτότητα του αρχαιολογικού χώρου έναντι του κινδύνου και του κλιματικού σεναρίου που έχετε επιλέξει. Η ποσοτική εκτίμηση των παραπάνω από την ομάδα έργου του CLIMASCAPE αποτυπώνεται στο πολυκριτηριακό εργαλείο με τρεις τρόπους ταυτόχρονα:

·         αριθμητική κλίμακα:

 5 (ελάχιστη έκθεση/ευαισθησία/τρωτότητα και μέγιστη ικανότητα προσαρμογής) έως 50 (μέγιστη έκθεση/ευαισθησία/τρωτότητα και ελάχιστη ικανότητα προσαρμογής)

·         ονομαστική κλίμακα:

Πολύ χαμηλή – Χαμηλή – Μέτρια – Υψηλή – Πολύ υψηλή

·         χρωματική κλίμακα:

Περισσότερες πληροφορίες για την μεθοδολογία ποσοτικής εκτίμησης της έκθεσης, της ευαισθησίας, της ικανότητας προσαρμογής και της τρωτότητας μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του έργου CLIMASCAPE.

 


 

Μέτρα προσαρμογής

Στο τρίτο στάδιο του πολυκριτηριακού εργαλείου καλείστε να επιλέξετε 1 έως 6 μέτρα προσαρμογής που σας προτείνει το πολυκριτηριακό εργαλείο ώστε να βελτιώσετε την τρωτότητα του αρχαιολογικού χώρου που μελετάτε έναντι του κινδύνου και του κλιματικού σεναρίου που έχετε επιλέξει στα προηγούμενα στάδια. Το εργαλείο σας ενημερώνει για το βαθμό βελτίωσης της ευαισθησίας, της ικανότητας προσαρμογής και της τρωτότητας.

Βήμα 7 Προσαρμογή. Επιλέξτε τα μέτρα που επιθυμείτε. Η λίστα των μέτρων διαφοροποιείται ανάλογα τον κίνδυνο και τη ζώνης ανάλυσης. Οι κατηγορίες των μέτρων που προτείνονται από το πολυκριτηριακό εργαλείο είναι:

·         Διαχείριση κινδύνων

·         Τεχνικές μελέτες

·         Τεχνικά έργα

·         Σχεδιασμός

·         Θεσμική δομή

·         Σχέδια Διαχείρισης

Βήμα 8 Εκτίμηση κλιματικού κινδύνου μετά την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής. Κάντε κλικ στο κουμπί  “Συνέχεια”. Το πολυκριτηριακό εργαλείο επανεκτιμά την ευαισθησία, την ικανότητα προσαρμογής και τη τρωτότητα του αρχαιολογικού χώρου έναντι του κινδύνου βάσει των μέτρων που έχετε επιλέξει. Οι νέες τιμές των παραπάνω παραμέτρων αποτυπώνονται στο πολυκριτηριακό εργαλείο με τρεις τρόπους ταυτόχρονα:

·         αριθμητική κλίμακα:

 5 (ελάχιστη έκθεση/ευαισθησία/τρωτότητα και μέγιστη ικανότητα προσαρμογής) έως 50 (μέγιστη έκθεση/ευαισθησία/τρωτότητα και ελάχιστη ικανότητα προσαρμογής)

·         ονομαστική κλίμακα:

Πολύ χαμηλή – Χαμηλή – Μέτρια – Υψηλή – Πολύ υψηλή

·         χρωματική κλίμακα:

Επίσης το πολυκριτηριακό εργαλείο σας ενημερώνει για το βαθμό βελτίωσης της τρωτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για την μεθοδολογία αξιολόγησης της επίδρασης των μέτρων προσαρμογής στην ευαισθησίας, στην ικανότητας προσαρμογής και στην τρωτότητα μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του έργου CLIMASCAPE.

Βήμα 9 Εκτύπωση των αποτελεσμάτων (Προαιρετικό). Κάντε κλικ στο κουμπί  “Εκτύπωση” ώστε να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα της μελέτης.